KCP Concrete Pump - Náhradní díly pro čerpadla betonové směsy KCP, PUTZMEISTER, CIFA, JUNJIN, SCHWING - Obchodní podmínky

KCP Concrete Pump - Náhradní díly pro čerpadla betonové směsy KCP, PUTZMEISTER, CIFA, JUNJIN, SCHWING - Obchodní podmínky

 kosik Košík
English translation
Deutsch Übersetzung
Polski tłumacz
Русский перевод
Magyar fordítás
Slovenský preklad

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BERIL-EXIM s.r.o.


1. Platnost všeobecných obchodních podmínek:
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo objednávky (vše dále jen kupní smlouva)
1.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá doručením objednávky kupujícího prodávajícímu. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu písemně.
1.3. Veškeré změny a další případná ujednání týkající se předmětu koupě je nutné sjednat písemně ve formě dodatku ke kupní smlouvě, v případě objednávky písemným potvrzením změny v objednávce zákazníkovi..
2. Dodací podmínky:
2.1. Prodávající se zavazuje řádně splnit kupní smlouvu a tyto VOP ve sjednaném rozsahu předmětu plnění v dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku zboží přijmout.
2.2. Sjednává se, že prodávající splnil svůj závazek dodat služby dále jen zboží, dle těchto VOP jeho předáním kupujícímu. Součástí zboží je dodací list. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí předat zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo v případě odeslání zboží místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Není-li sjednáno odeslání zboží, vyzve prodávající kupujícího k odběru ve lhůtě nejméně dvou dnů před chystaným dnem odevzdání zboží v rámci sjednané dodací lhůty. Pokud se kupující k odevzdání zboží nedostaví z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí kupujícího a sdělí mu skladovací náklady.
2.3. Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího. Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, přechází nebezpečí škody za zboží na kupujícího. Prodávající avizuje odeslání zboží a není jeho povinností zboží pojistit.
2.4. Vlastnické právo ke zboží je na kupující převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží na účet prodávajícího.
2.5. Způsob přepravy, ložení, přepravní dispozice: strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu §413 Obchodního zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží, zboží bude zabaleno pro přepravu obvyklým způsobem v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží.
3. Kupní cena:
3.1. Kupní cena je stanovena kupní smlouvou a rozumí se jí cena předmětu dodávky (zboží).
3.2. Kupní smlouva stanoví cenu bez daně z přidané hodnoty a zároveň uvádí, že ke stanovené částce kupní ceny se daň z přidané hodnoty připočítává.
3.3. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak, platí, že kupní cena stanovená ve smlouvě neobsahuje cenu za případné balení nebo přepravu zboží. Náklady spojené s balením a přepravou zboží je kupující povinen prodávajícímu nahradit vedle sjednané kupní ceny, dle vystavené faktury a její splatností nejpozději však do 15 dnů od jejího vystavení.
3.4. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy na objednané zboží na základě vystavené zálohové faktury.
4. Předání a převzetí předmětu dodávky (zboží):
4.1. Předmět dodávky bude kupujícímu předán ve stavu, balení či ochranném obalu přiměřeném předmětu dodávky a ve stavu a způsobem odpovídajícím obecným zvyklostem.
4.2. Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle Obchodního zákoníku, včetně uplatnění nároků z vad.
4.3. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu zboží.
4.4. V případě, že kupující odmítne, byť částečně nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit tuto kupní smlouvu, uhradí kupující smluvní pokutu ve výši dvacet procent z kupní ceny. Vedle této smluvní pokuty lze navíc samostatně uplatnit náhradu škody.
5. Záruční podmínky:
5.1. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která počíná běžet dnem splnění závazků prodávajícího z této smlouvy.
5.2. Délku záruční doby stanoví kupní smlouva. Pokud kupní smlouva délku záruční doby výslovně nestanoví, řídí se dodávka zboží ustanovením obchodního zákoníku § 429.
5.3. Za platné jsou považovány pouze písemné reklamace se zajištěním fotodokumentace a dalších nutných podkladů ze strany kupujícího. V případě nutnosti odborného zásahu do předmětu dodávky z důvodu zjištění příčiny závady a oprávněnosti reklamace je oprávněn toto provést prodávající. V případě, že bude reklamace shledána neopodstatněnou, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vzniklé náklady související s diagnostikou a posouzením oprávněnosti reklamace.
5.4. Záruky se nevztahují na stav stroje či jeho části vzniklé opotřebením, nadměrným užíváním, trvalým či jednorázovým přetěžováním, užíváním v rozporu s doporučením dodavatele či výrobce, na stav stroje způsobený neodbornou obsluhou nebo nedbalostí či záměrným poškozením.
6. Další ujednání:
6.1. Sazba úroků z prodlení z neuhrazené dlužné částky se řídí Obchodním zákoníkem. Zároveň se sjednává smluvní pokuta v celkové výši 0,05% dlužné částky, pokud se kupující ocitne v prodlení s placením dlužné částky o méně jak třicet dnů od termínu splatnosti daňového dokladu. V případě prodlení delším jak třicet dní se smluvní pokuta zvyšuje za každý započatý den prodlení o 0,05% z dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná na požádání.
6.2. Veškeré případné spory vyplývající z obchodních vztahů mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány v rozhodčím řízení, jediným rozhodcem, kterého určí prodávající. Takto určený rozhodce bude oprávněn spor projednat a rozhodnout. Rozhodce bude postupovat přiměřeně podle Jednacího řádu přijatého kolegiem České komory rozhodců dne 30.října 1997 ve znění schváleném kolegiem 10.listopadu 2000 (viz. znění dle http://www.ckr.cz/jednací.html). Rozhodčí nález bude pro obě strany konečný a závazný. Náklady řízení včetně odměny rozhodců uhradí strana, v jejíž neprospěch bude znít rozhodčí nález v předmětném sporu..
6.3. Všechny vztahy prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy a těchto všeobecně obchodních podmínek, v těchto VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
6.4. Svým podpisem na daňovém dokladu, případně kupní smlouvě odběratel stvrzuje, že je seznámen s těmito VOP a je oprávněn převzít veškeré závazky z těchto VOP.
6.5. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
Přihlášení

Login:

Heslo:


Registrace zákazníka.

Novinky

Od 20.9.2008 zahajujeme ostrý zkušební provoz internetového obchodu na náhradní díly pro čerpadla betonové směsy.

© 2006 KCP Náhradní díly  E-mail: info@kcppump.eu  Telefon: +420 777764602

[Bezpečnost a ochrana osobních údajů]

[http://kcppump.cz] [http://kcppump.eu]

Obrázky mají pouze ilustrativní charakter. Textové chyby vyhrazeny. Veškeré ceny jsou v Kč.